PROJEKT

Det europæiske EducOpera-projekt (2017-2019) omfatter Frankrig (Massy Opera, leder og iriv), Italien (Perugia Universitet), Slovenien (ZRC-SAZU), Danmark (Aarhus Universitet) og Spanien (Infodef). Formålet er at tilbyde Opera som eksempel på en ikke-formel og uformel læring for unge mennesker, der sandsynligvis enten tænkes at droppe ud af skolen eller støde på kognitive vanskeligheder.

Projektleder er Operaen i Massy, og projektet er støttet af Europa-Kommissionen.

 

Mens de faktorer, der medfører, at elever falder fra skolen tidligt, varierer fra land til land (Anbefaling vedr. politik mhp. at reducere elevers tidlige frafald, EC, 2011), kan årsagerne til ineffektive politikker koges ned til tre typiske mangler: 1. en manglende, vidtfavnende strategi, 2. mangel på at evidensbasere politisk planlægning, og 3. utilstrækkelig forebyggelse og tidlig indsats. At lære musik forstærker en kognitiv, emotionel, fysisk og social udvikling af unge og udgør en hovedkilde til kreativitet. Musikundervisning og generelt kunstnerisk undervisning og uddannelse så tidligt som muligt er meget nødvendigt for børn, så de bliver til voksne, der er åbne over for verden, har den relevante viden og kritiske tænkning for at kunne dele værdier med de fremtidige generationer (Suzana Kubik, France Musique, 2016). I en praksisbaseret tilgang er uddannelse i musik mere pragmatisk end æstetisk, ifølge David J. Elliot, uddannelsesretoriker og musiker. Antti Juvonen udtaler, at "musisk erfaring er i centrum af pædagogikken. Elever bedes spille på instrumenter og synge for bedre at kunne forstå musik - ikke som en abstraktion, men gennem praksis og de følelser, der vækkes. Handling for at føle og forstå før tilegnelse af teoretisk viden er det metodologiske princip". I skolen er musik en del af den obligatoriske fagrække. Undervisning i musik har tre hovedmål: at lytte til musik; at spille eller komponere musik, og at udvikle en musisk og kunstnerisk dannelse. Det realiseres ved hjælp af tre pædagogiske hovedindsatser: at lytte, at spille og at komponere. Som supplement til den formelle uddannelse tilbydes mange ekstra aktiviteter som f.eks. kor i eller uden for skolen med årlige koncerter, der viser, hvad der har været arbejdet med i årets løb. Desuden forener uddannelse i musik mange slags viden: historie, litteratur eller naturvidenskab. Derfor spiller den en særlig rolle i tværgående pædagogiske strategier og i multidisciplinær læring (som f.eks. kunsthistorie). Unge tilbydes mange muligheder for at spille musik uden for skolen - i foreninger, konservatorier osv.
Uddannelse til Opera åbner adgang for unge til kunstnerisk kultur (stærkest understreget i nøglekompetence 8) med en kulturel praksis, som tidligere var udbredt. Denne pædagogiske tilgang er et hovedaktiv til kreativitet (nøglekompetence 7) og således også for en harmonisk personlighedsudvikling. Operaen benytter sig af discipliner som musik, tegning, sport og dans. Uddannelse til Opera kan afdække skjulte talenter; den kan fremme en kollektiv og teamånd; den kan forbedre kultur og viden; den kan give mulighed for at erhverve sig forskellige kompetencer, beherske sin krop, koncentration og åndedræt; den stimulerer hukommelsen, kombinerer skriftlig og mundtlig udtryksform på eget eller et fremmed sprog (nøglekompetence 1 & 2); den udvikler teenagernes personlighed; den er et vigtigt aktiv for empowerment. EducOpera vil sige at bekæmpe tidligt frafald i skolen (ESL) gennem tilegnelse af færdigheder og kompetencer ved hjælp af Uddannelse til Opera. For at opnå dette mål er det hensigten at designe tre væsentlige produkter:


1. et redskab & en metode (IO1) til at identificere og vurdere de kompetencer, teenagere tilegner sig som følge af musikuddannelse i almindelighed og Opera i særdeleshed, som tillige vil være relevante færdigheder og kompetencer, som kræves i skolen;


2. træning for professionelle (IO2) - lærere som trænes til denne pædagogiske og innovative tilgang for at berige deres professionelle praksis og være i stand til at bruge IO1 i deres vurdering;


3. vejledning for professionelle med henblik på, at de kan forklare tilgangen til andre lærere/pædagoger (i skolen og udenfor), som underviser i musik (IO3) og knytter an til kampen mod ESL; at lære at lære udgør bindeleddet mellem formel, ikke-formel og uformel uddannelse.
På grundlag af de allerede etablerede nationale erfaringer og pædagogikker er EducOpera tænkt som et tilbud om en almen pædagogisk strategi for at fremme uddannelse til Opera som en innovativ vej i kampen mod Early School Leaving (ESL) i Europa

 

2. Projektets aktører

 

Livsbanen
Livsbanen er en folkeoplysende forening, som har eksisteret siden 2011. Dens kerneydelse består af gratis rap aktiviteter for børn og unge i udsatte positioner primært i dens hovedstudie i Husum.
Lederen af Livsbanen er hip hop pioneren Jesper Wildmand, som har arbejdet med rap og hip hop fra han var helt ung. Han var blandt andet med til at opstarte Danmarks første dansk-talende rap band MC Einar.
Hos Livsbanen har børn og unge mulighed for at komme i deres fritid og arbejde med rap sammen med Livsbanens professionelle rap konsulenter og frivillige i Livsbanens studier. Derudover har Livsbanen altid gang i masser af andre projekter inden for forskellige målgrupper af børn og unge både i og uden for København. Desværre var det kun muligt at samarbejde med Livsbanen i planlægningsfasen pga. organisatoriske og finansielle problemer for Livsbanen.

Idrætsprojektet
Idrætsprojektet er et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne. Desværre var samarbejde begrænset til projektets start, pga. manglende løbende projektmuligheder i sammenhæng med EducOpera.

Sammenslutningen af Steiner-skoler

 

Sammenslutningen af Steiner-skoler er skolernes fælles repræsentation inden for friskolerne i Danmark. Steiner-skolerne har en lang tradition for musik, svarende til Opera-projektet, idet eleverne på skolerne lærer at lytte, spille et instrument alene og sammen med andre og også at komponere. Der har været løbende kontakt til sammenslutningen i hele projektperioden.

Den jyske Opera (https://jyske-opera.dk/)

 

Støttes af det danske Ministerium for Kultur og af Aarhus Kommune. Den jyske Opera optræder bade med traditionelle og innovative, moderne Operaer over hele landet. Operaen driver flere projekter med henblik på at uddanne børn og unge til at forstå operaens verden. Workshop-baseret musikuddannelse skal gøre unge deltagere I stand til at overføre og optræde med traditionelle operatemaer med nutidens instrumenter og deres egne tekster. Samarbejdet med skolerne forbinder formelle og ikke-formelle læringssituationer og arbejder med kreative tilgange til at skabe positive oplevelser sammen med jævnaldrende og lærere.
 

Rapolitics (http://www.rapolitics.org/)

 

Rapolitics er en privat organisation bestående af flere enheder, dvs. projektledere, rap-trænere og frivillige. Projektlederen er leder af organisationen og arbejder tæt sammen med rap-musikere og historiefortællere. De lærer unge om rap-musikkens teori og praksis, dvs. forholdet mellem rap-tekster, traditionel poesi og musikteori, som star I gensidig forbindelse med hinanden, og som er nødvendig for at forstå og optræde med rap-musik. Rapolitics’ koncept består af ikke-formelle læringstilgange, kombineret med tilegnelse af skoleviden med henblik på at støtte de unges færdigheder og kompetencer med hensyn til musik, rytme, dans, tekstskrivning, og kognitiv tænkning samt poesi.  For at nå disse mål understreger Rapolitics skabende gruppearbejde, præsentation af resultater og diskussion om de kreative processer.

Køge Museum (https://www.koegemuseum.dk/)

Køge Museum er en del af Museum Sydøstdanmark, som er det statsanerkendte museum for Næstved, Vordingborg og Køge Kommuner. Derfor kan trækkes på et stort netværk af historikere, arkæologer og udviklingsfolk. Det viser udstillinger med historisk tyngde og nutidig flair.

En helt ny Museum Management-model er blevet udviklet til museet, der sikrer en drift, hvor en del af overskuddet puljes til fuldstændige udskiftninger af udstillingerne. Derfor bliver museet ved med at være vedkommende, og ikke mindst følger med udviklingen; både i samfundet men også i forhold til den teknologiske udvikling og de muligheder for anderledes formidling, som den medfører.

2.1 Deltagere

Skolelærere:  3

Undervisere fra projekts partnere:  5

Antal elever fra skole 1:  12

Antal elever fra skole 2:  11

Antal elever fra skole 3:  25

Elevernes alder er fra 16-18 år.

 

Den jyske Opera    
Lene Juul Langballe: uddannet operasangerinde 

Eskild Winding: uddannet pianist

 

Rapolitics:

Sif Ø. Zachariassen: projekt manager

Rasmus Rudbæk: musiker, rapper 

Emir Hazzi Hadzic: musiker, rapper

 

Køge Museum:

Lene Brysting Renault: afdelingsleder

 

Skole 1 

1 musik lærer fra musik gymnasium A, region Jylland

12 elever 

 

Skole 2 

1 musik lærer fra musik gymnasium B, region Jylland

11 elever

 

Skole 3 

1 musik lærer fra gymnasium, region Sjæland

25 elever

AGENDA :

click on the logo

IO 1 :

click on the logo

IO 2 :

click on the logo